Smluvní podmínky

<< zpět eISO.cz › Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tato doména je provozována společností e-ISO, a.s.

Struktura webových stránek
Služby a produkty umístěné v části Information passport jsou veřejně přístupné a jsou poskytovány bezplatně.

Úroveň oprávnění Premium passport, resp. Premium PLUS passport je placenou službou určenou smluvním partnerům společnosti e-ISO, a.s. K jejich užívání jste oprávněni pouze na základě uzavření příslušné smlouvy se společností e-ISO, a.s. a zaplacení poplatku za užívání objednaných služeb.

Zásah do systému
Společnost e-ISO, a.s. si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, struktury a obsahu těchto stránek bez nutnosti předchozího upozornění uživatelů. Jako uživatel nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do struktury či ztvárnění internetových stránek.

Práva společnosti e-ISO, a.s.
Společnost e-ISO, a.s. si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s provozem těchto webových stránek, jakož i v souvislosti se všemi tam umístěnými informacemi, zejména veškerá práva autorská a práva pořizovatele databáze. Bez výslovného písemného svolení společnosti e-ISO, a.s. není dovoleno zejména jakékoliv užívání těchto informací k Vaší vlastní podnikatelské činnosti nebo podnikatelské činnosti třetích osob, jakož i umísťování zde obsažených informací na jiné webové stránky.

Poskytnutí příspěvku
Poskytnete-li v souvislosti s využíváním našich webových stránek svůj názor nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytujete tím společnosti e-ISO, a.s. bezúplatně následující práva:
a) Váš příspěvek užít, zejména jej upravovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, vytvářet odvozená díla,
b) sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění jakýchkoliv takových práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům,
ledaže v rámci příspěvku tato práva výslovně vyloučíte.

Poskytnutím příspěvku nevzniká společnosti e-ISO, a.s. povinnost tyto příspěvky používat.

Při odesílání příspěvku či jakýchkoliv jiných dat na tyto webové stránky jste povinni zajistit, aby zaslané materiály obsahovaly pouze pravdivé, úplné a správné informace a neobsahovaly žádné nezákonné či pro zveřejnění nevhodné položky, a dále zajistit, aby odesílané materiály neobsahovaly žádné viry nebo jiné závadné či destruktivní funkce. V případě jejich zjištění jste povinni je před odesláním v plném rozsahu odstranit.

Odesláním materiálů se zaručujete, že neporušujete práva třetích osob, zejména žádná práva autorská, obchodní tajemství či utajované know-how, práva k ochranným známkám či jiným předmětům průmyslového vlastnictví, práva na ochranu osobnosti nebo obchodní firmy, jakož i ustanovení na ochranu nekalé soutěže.

Společnost je oprávněna zaslané materiály na základě vlastního uvážení z webové stránky kdykoliv odstranit.

Identifikace návštěvníků
Společnost e-ISO, a.s. je oprávněna umístit na Váš počítač informace umožňující jeho identifikaci - "cookies". Tyto informace o způsobu a času využívání těchto webových stránek mohou společnosti e-ISO, a.s. pomoci při zdokonalování těchto stránek. Používání "cookies" je standardní technikou využívanou celou řadou jiných serverů. Nepřejete-li si, aby tyto informace byly ve Vašem počítači ukládány, popř. chcete být o této skutečnosti informováni, můžete upravit nastavení svého prohlížeče, pokud to jeho typ a verze umožňují. Pokud však "cookies" vypnete, nebude Vám umožněno přihlášení se do systému.

Osobní údaje
V případě registrace své osoby či poskytnutí jiných údajů jste povinni poskytovat pouze správné, pravdivé a úplné informace. Společnost e-ISO, a.s. je oprávněna spojit se s Vámi za účelem ověření těchto údajů.

Poskytnete-li v rámci své webové stránky informace o své osobě, které naplňují znaky osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, udělujete tím současně společnosti e-ISO, a.s. souhlas se zpracováním těchto osobních údajů ve smyslu zákona, a to za účelem interního využití společností e-ISO, a.s., jakož i pro marketingové účely vlastní, smluvních partnerů portálu a/nebo osob, které e-ISO, a.s. přímo či nepřímo ovládá, či které e-ISO, a.s. přímo či nepřímo ovládají, či jinak náleží se společností e-ISO, a.s. do podnikatelského seskupení.

Společnost e-ISO, a.s. se zavazuje nezpřístupnit Vaše osobní údaje jakýmkoliv způsobem třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů podle předchozího odstavce, jakož i případy stanovené obecně závaznými právními předpisy. Společnost e-ISO, a.s. je dále oprávněna poskytnout osobní údaje soudu či správnímu orgánu v rámci soudního či správního řízení, jehož je/bude e-ISO, a.s. účastníkem, je-li poskytnutí těchto údajů nezbytné pro účely takového řízení.

Právní odpovědnost
Společnost e-ISO, a.s. neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami.

Společnost e-ISO, a.s. dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Společnost e-ISO, a.s. se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Společnost e-ISO, a.s. však nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy.

Společnost e-ISO, a.s je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. Společnost e-ISO, a.s. však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost. Umístění odkazu zejména vyjadřuje jakoukoliv formu přímého či nepřímého souhlasu s obsahem takových stránek. Společnost e-ISO, a.s. si vyhrazuje právo odkaz kdykoliv odstranit, zejména v případě podezření či zjištění porušování právních předpisů či dobrých mravů.

Není-li v rámci webových stránek výslovně stanoveno jinak, jsou veškerá Vaše jednání, zájmy, propagace, služby či nákupy uskutečněné v rámci těchto webových stránek nebo v souvislosti s jejich užíváním záležitostí výhradně mezi Vámi a osobou, s níž taková jednání probíhají. Společnost e-ISO, a.s. nenese odpovědnost za škody či újmy vzniklé v důsledku takových jednání.

Není-li v rámci webových stránek výslovně uvedeno jinak, nepřejímá společnost e-ISO, a.s. záruku za pravdivost a správnost informací zde uvedených, stejně jako záruku za kvalitu či vlastnosti produktů či služeb, jejichž nabídka je na těchto webových stránkách umístěna.

Omezení a zabránění přístupu
Společnost e-ISO, a.s. je kdykoliv a bez předchozího upozornění oprávněna omezit přístup uživatele k jakékoliv části těchto webových stránek, a to zejména v případech, kdy uživatel bude porušovat ustanovení těchto podmínek, porušovat ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky nebo při užívání těchto webových stránek jednat způsobem ohrožujícím zájmy společnosti e-ISO, a.s. nebo způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy.

Rozhodné právo
Veškeré právní vztahy mezi Vámi a společností e-ISO, a.s. se řídí právním řádem České republiky.

Změna podmínek
e-ISO, a.s. si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Nové znění podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme, abyste se se zněním podmínek při svých návštěvách těchto stránek pravidelně seznamovali.

Ochrana osobních údajů

Naším cílem je poskytovat informace z oblasti systémů řízení kvality, environmentu a bezpečnosti. V případě, že má návštěvník zájem o specifické informace z portálu, je požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje, poskytnuté při využívání portálu e-ISO.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost e-ISO, a.s. (provozovatel portálu e-ISO.cz) se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů portálu e-ISO.cz ochránila.

Osobní údaje získané při registraci uživatele budou zařazeny do firemní databáze, kterou spravuje správce serveru. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím stranám, budou využity pro marketingové účely.

Pokud budete chtít vaše kontaktní informace aktualizovat, vymazat vaše jméno z našeho adresáře elektronické pošty nebo se budete chtít zeptat na něco, co s ochranou údajů souvisí, neváhejte a kontaktujte nás. V případě, že budete mít zájem o úplné vymazání svých údajů z databáze portálu e-ISO.cz, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a Vaše údaje budou z databáze nenávratně vymazány.
Zodpovědnou osobou za sběr osobních údajů, jejich zabezpečení a ochranu je Ing. Tomáš Pokorný.
Vašim dotazům a problémům se budeme věnovat v nejbližším možném termínu.

Použití registračních informací
Registrace vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Uživatelským jménem může být jak vlastní jméno uživatele, tak i jakákoliv jiná unikátní kombinace písmen a čísel; při jejich výběru prosím zvažte možnost nezneužitelnosti Vašeho přístupu. 

Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Poskytnuté e-mailové adresy jsou určeny pouze pro komunikaci portálu e-ISO.cz s jeho návštěvníky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Portál e-ISO.cz a jeho provozovatel, společnost e-ISO, a.s., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy registrovaných uživatelů k zasílání informací o novinkách a nových službách portálu e-ISO.cz. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, která budou vždy jasně označena a nepřesáhnou polovinu zasílané zprávy. Portál eiso.cz může rozeslat maximálně dvě takové zprávy týdně. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany portálu e-ISO.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Portál e-ISO.cz učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím a s výjimkou agregovaných údajů je nebude poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatele portálu e-ISO.cz
Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost e-ISO, a.s.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Nepřejete-li si, aby tyto informace byly ve Vašem počítači ukládány, popř. chcete být o této skutečnosti informováni, můžete upravit nastavení svého prohlížeče, pokud to jeho typ a verze umožňují. Pokud však "cookies" vypnete, nebude Vám umožněno přihlášení se do systému.


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: