Informační servis

<< zpět eISO.czInformační servis › Vzorová dokumentace

Seznam vzorové dokumentace

 • 1) Revize normy ISO 9001:2015

  Na stránkách e-ISO.cz jsme pro Vás připravili seriál k revizi normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality: Požadavky. Znění požadavků jednotlivých kapitol je zpracováno na základě návrhu nové verze standardu.

 • 2) Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

  Zavedení a provoz systémů řízení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních má zajistit kvalitu procesů, které ve zdravotnictví probíhají. Procesy ve zdravotnických zařízeních jsou implementovány v souladu s požadavky:
  - zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
  - minimální rozsah interního systému hodnocení kvality a bezpečí definuje Věstník MZ č. 5/2012;
  - vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

  Seriál "Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb" nabízí výklad požadavků těchto základních legislativních předpisů.

 • 3) Certifikace PLZP

  Vzorová dokumentace obsahuje dokumenty týkající se hodnocení kvality a bezpečí v prostorách poskytovatele lůžkové zdravotní péče (PLZP): hodnotící standardy, pravidla procesu hodnocení PLZP a vzorovou žádost o certifikaci systému kvality a bezpečí v PLZP.
  Pro více informací nás kontaktujte. 

 • 4) Metodika provádění interních auditů

  e-ISO.cz Vám přináší výklad metodiky provádění interních auditů, kterou lze využít pro plánování, realizaci a hodnocení interních auditů prováděných v systémech řízení (kvalita dle ISO 9001, environment dle ISO 14001, ale i pro další systémy, např. BOZP dle OHSAS 18001, oborové systémy řízení, …).
  Výklad teoretických požadavků je doplněn praktickými zkušenostmi s prováděním interních auditů v podnicích a případovou studií. 

 • 5) Výklad požadavků normy ISO 9001:2008

  e-ISO.cz Vám přináší výklad požadavků normy ISO 9001:2008, tj. normy, podle které jsou implementovány, udržovány a certifikovány firemní systémy řízení kvality. Výklad požadavků bude doplněn o praktické ukázky a doporučení, jak může být daný požadavek v QMS uplatněn.

 • 6) Metodika FMEA - nástroj managementu rizik

  FMEA je zkratkou z anglického Failure Mode and Effects Analysis, která se do češtiny překládá jako analýza způsobů a důsledků poruch. Seriál představuje metodiku FMEA, její typy, principy jejího fungování. Dále seznamuje s konstrukční a procesní FMEA, specifiky metodiky v automobilovém průmyslu.

 • 7) Ekologická újma

  Seriál k ekologické újmě obsahuje základní charakteristiku zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení a nápravě ekologické újmy. Články prezentují základní terminologii, principy, na kterých je zákon postaven, povinnosti provozovatelů stanovených zařízení, ...

 • 8) Jak se mění požadavky ISO 9001? Revize ISO 9001:2008 - přehled změn

  Přehled změn normy ISO 9001:2008 proti původní verzi ISO 9001:2000. Rozpis všech článků normy s uvedením změny daného požadavku a vysvětlením změny požadavku.

 • 9) Změny standardu SA8000:2008

  e-ISO.cz Vám přináší přehled změn v normě SA8000:2008, tedy v normě, kterou lze využít pro vybudování a uplatňování systému řízení společenské odpovědnosti organizace. SA8000:2008 navazuje na první revizi z roku 2001. Ačkoli struktura a počet kapitol zůstává, nové vydání zpřesňuje a zpřísňuje některé požadavky. Reflektuje tak dosavadní zkušenosti s aplikací normy a prokazuje větší míru flexibility.

  Výklad požadavků normy SA8000:2008 je rozdělen do 5 částí.

 • Aktuálně: Nová revize ISO 9001:2008

  Podklady zahrnují přehled změn očekávaných v nové verzi normy ISO 9001:2008. V tomto oddílu je powerpointovou prezentace změn, které se v této normě objeví.

 • Dokumentace: Havarijní plán podle vyhlášky 450/2005 Sb.

  Tato složka obsahuje vzor havarijního plánu podle vyhlášky 450/2005 Sb., která navazuje na zákon o vodách.

 • Dokumentace - Environmentální aspekty

  Tato složka obsahuje dokumentovaný postup pro zjištění a aktualizaci environmentálních aspektů a příklad tabulky s vyplněnými a vyhodnocenými aspekty pro administrativu, strojařský a zemědělský provoz.

 • Dokumentace IMS - AB Stavby s.r.o.

  Složka obsahuje Příručku integrovaného systému zpracovanou pro potřeby společnosti AB Stavby s.r.o., která má vybudován systém řízení vyhovující požadavkům ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a  OHSAS 18001:2007. Stavební společnost řeší zakázky v oblasti zemních prací.

 • Dokumentace ISMS - Pravidla pro uživatele IT systémů

  Složka obsahuje dokumentovaný postup vytvořený dle požadavků normy ISO/IEC 27001, která upravuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti informací. Účelem směrnice je stanovit pravidla pro přístup k informačním systémům a práci s informačními technologiemi ve společnosti.

 • Dokumentace ISO 9001 - OBCHODNÍCI s.r.o.

  Tato složka obsahuje jednoduchou příručku kvality pro malou obchodní firmu, která zastupuje veškeré dokumentované postupy, které vyžaduje norma ISO 9001. Fiktivní společnost OBCHODNÍCI s.r.o. se zabývá nákupem, prodejem a skladováním stavebních materiálů. V oblasti služeb poskytuje svým zákazníkům dopravu a poradenství.
  Dokumentace je upravena dle požadavků normy ISO 9001:2008.

 • Dokumentace ISO 9001 - SERVIS, s.r.o.

  Tato složka obsahuje 16 dokumentovaných postupů a příručku kvality středně velké firmy poskytující služby. Společnost SERVIS, s.r.o. poskytuje komplexní řešení v oblasti telekomunikací a k němu odpovídající projekční, montážní, instalační, servisní, technické a obchodní zázemí.

 • Dokumentace ISO 9001 - Výroba, a.s.

  Tato složka obsahuje 15 dokumentovaných postupů a příručku kvality společnosti zabývající se elektrotechnickou výrobou. Společnost Výroba, a.s. se zabývá výrobou plošných spojů, její výroba má zakázkový charakter.

 • Dokumentace - Registry právních požadavků

  Dokument obsahuje registry právních požadavků pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce a požární ochrany. Soubor obsahuje i aktualizované právní předpisy v plném znění - aktualizace ke květnu 2007.

 • Dokumentace - Seznam bezpečnostní znaků a signálů

  Soubor obsahuje kompletní seznam značek zákazů, výstrahy, příkazů, informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci, informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty, značení obalů NCHLP, ostatní značky a signály rukou.

 • ISO 15489

 • Prezentace "7 nástrojů kvality"

  Tato složka obsahuje vysvětlení sedmi základní nástrojů používaných v systémech managementu kvality. Jedná se o grafy, postupové diagramy, histogramy, Ishikawovy diagramy, regresní a korelační analýzu, statistickou regulaci procesu a Paretovu analýzu.

 • Prezentace "BOZP"

  Tato složka obsahuje prezentace školení specifikace OHSAS 18001:2007, speciální školení pro auditory ve stavebnictví podle normy OHSAS 18001:2007. Dále obsahuje prezentaci základní aktuální legislativy BOZP (aktualizováno v říjnu 2011).

 • Prezentace "ČSN EN 9100 – Letectví a kosmonautika – Systémy managementu jakosti"

  Tato složka obsahuje 80-ti stránkovou prezentaci normy ČSN EN 9100 – Letectví a kosmonautika – Systémy managementu jakosti - Požadavky.

 • Prezentace "ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 - Informační technologie"

  Tato složka obsahuje prezentaci normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006, která specifikuje požadavky na systém managementu poskytování IT služeb.

 • Prezentace "Environmentální systémy managementu"

  Tato složka obsahuje prezentaci vhodnou pro vyškolení interních auditorů dle požadavků normy ISO 14001:2004 a prezentaci výkladu základních environmentálních právních předpisů.

 • Prezentace "FMEA - Failure Mode And Effects Analysis"

  Tato složka obsahuje prezentaci, která vysvětluje využití metodiky FMEA.

 • Prezentace "ISO/TS 16949 - Požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl"

  Tato složka obsahuje prezentaci normy ISO/TS 16949:2002, která specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl.

 • Prezentace "ISO 27001:2005 - ISMS: Systém řízení bezpečnosti informací"

  Dokument obsahuje vysvětlení principu systému řízení informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27001:2005. Prezentace je zaměřena na strukturu normy a základní požadavky na ISMS.

 • Prezentace "Model Excelence EFQM"

  Tato složka obsahuje prezentaci, která vysvětluje základní principy Model Excelence EFQM.
 • Prezentace "Six Sigma"

  V uvedené prezentaci jsou základní informace o metodice zlepšování Six Sigma a statistických nástrojích, které tato metoda využívá.
 • Prezentace "Systémy managementu jakosti"

  Tato složka obsahuje prezentace vztahující se k systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2000. Dále tato složka obsahuje prezentaci změn požadavků, které se očekávají při vydání normy ISO 9001:2008.
 • Prezentace v oblasti potravinářství

  Tato složka obsahuje prezentaci normy ISO 22000:2005, která definuje systém bezpečnosti potravin, prezentaci správné výrobní a hygienické praxe v pekárenství a prezentaci integrovaného systému řízení podle ISO 9001, ISO 14001 a stamdardu EFSIS v potravinářství.

 • Příručka ekologa

  Příručka ekologa zahrnuje podklady z oblasti podnikové ekologie a environmentu. Obsahem je podrobný registr právních požadavků (jednotlivých stanovených povinností) a informací z publikace  Příručka ekologa 
  Podklady jsou rozděleny do sedmi základních částí podle jednotlivých oblastí: A – Chemické látky a přípravky, B – Odpady, C – Ochrana a využití vod, D – Ochrana ovzduší, E – Integrovaná prevence, F – Obaly a G - EMS.

 • Revize ČSN EN ISO 19011:2012

  V červenci 2012 vyšla česká verze revidované normy ČSN EN ISO 19011:2012. Norma je platná od července 2012, nahrazuje původní verzi normy z roku 2002 (resp. českou verzi z roku 2003).

  e-ISO.cz Vám přináší výklad metodiky provádění interních auditů, kterou lze využít pro plánování, realizaci a hodnocení interních auditů prováděných v systémech řízení (kvalita dle ISO 9001, environment dle ISO 14001, ale i pro další systémy, např. BOZP dle OHSAS 18001, oborové systémy řízení, …).Výklad teoretických požadavků revize normy je doplněn praktickými zkušenostmi s prováděním interních auditů v podnicích a případovou studií.

 • Vzory dokumentů k dokumentaci QMS

  Příklady dokumentů pro systémy řízení kvality dle ISO 9001:2008


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: