SA 8000

Norma SA 8000 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí předčit konkurenci a přesvědčit své obchodní partnery o společenské odpovědnosti ve svém podnikání.

Jak Vám můžeme pomoci

 • na začátku jasně vysvětlíme, co znamená SA8000:2014 pro chod organizace
 • pomáháme při optimálním nastavení procesů z hlediska požadavků SA8000 na jedné straně
 • a z hlediska činnosti organizace na straně druhé
 • zpracujeme minimální dokumentaci systému a integrujeme případně do stávající dokumentace IMS
 • proškolíme zaměstnance a interní auditory
 • povedeme interní audity
 • poskytneme konzultace při následné údržbě systému


Základní požadavky normy SA 8000

 • rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady a postupy v oblastech společenské odpovědnosti, které podnik má možnost usměrňovat nebo ovlivňovat;
 • doložit zúčastněným stranám, že zásady, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky této normy

Norma SA 8000 - Společenská odpovědnost- zahrnuje následující témata: dětská práce, nucená práce, zdraví a bezpečnost při práci, svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání (existence odborů ve firmě není podmínkou), diskriminace, disciplinární opatření, pracovní doba a odměňování. Další část normy je pak věnována systému řízení, který do značné míry kopíruje management kvality podle ISO 9001:2015 a je v souladu se systémy řízení bezpečnosti práce a péče o životní prostředí. Požadavky normy jsou univerzální jak z hlediska geografického, tak z hlediska odvětvového zařazení a velikosti organizace.


Norma ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti - slouží jako návod pro společenskou odpovědnost. Je nástrojem pro ucelení všech aktivit organizace, které směřují k udržitelnému rozvoji a dává tím organizaci jednotící rámec pro prezentaci, sledování a rozvoj konceptu společenské odpovědnosti a celkové strategie organizace. Oproti SA8000 není zatím určena k certifikaci.


Jak Vám můžeme pomoci

 • na začátku vysvětlíme požadavky ISO 26000:2010 a společně stanovíme cíle a postup projektu
 • pomáháme při optimálním nastavení procesů z hlediska požadavků ISO 26000 na jedné straně a z hlediska činnosti organizace na straně druhé
 • integrujeme ISO 26000 do stávající dokumentace IMS
 • proškolíme zaměstnance a interní auditory
 • povedeme interní audity
 • poskytneme konzultace při následné údržbě systému


Máme jedinečné zkušenosti při zavádění této normy v ČR: připravili jsme k úspěšné certifikaci několik společností, ( Miele technika, s.r.o., Alpine stavební společnost CZ, s.r.o., Geosan Group, a.s., CENTRAa.s., Ingos s.r.o.), s dalšími aktuálně na přípravě spolupracujeme. Norma je kompatibilní s normou ISO 9001 a má mnoho společných prvků se systémy BOZP. Naší snahou je nezatěžovat firmu zbytečnou dokumentací a maximálně integrovat systém společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení.
Pro podrobnější informace kontaktujte konzultanta, nebo si vyžádejte cenovou nabídku.

Za hlavní výhody zavedení systému společenské odpovědnosti lze považovat

 • potvrzení prestiže v oboru
 • ucelení, příp. rozšíření a lepší řízení vlastních aktivit na poli CSR
 • zlepšení vztahů s orgány státní správy a samosprávy
 • posílení vztahu se zaměstnanci a zvýšení jejich loajality
 • zlepšení komunikace uvnitř i vně společnosti
 • jasná koncepce spolupráce se zúčastněnými aktéry, rozvoj partnerských vztahů se zákazníky, dodavateli a investory

Klíčová témata ISO 26000

 • řízení organizace
 • lidská práva
 • pracovněprávní vztahy
 • životní prostředí
 • korektní podnikání
 • vztah ke spotřebitelům
 • zapojení a rozvoj lokálních komunit

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.