Připravované změny právních předpisů BOZP

Vláda na svém jednání 31. srpna 2022 schválila Antibyrokratický balíček I. Některé jeho části se dotýkají znění právních předpisů řešících zajištění BOZP. Navržená opatření mají být realizována do 31. prosince 2022.

Významně má být zúžen rozsah „revidovaných“ elektrických zařízení a spotřebičů pouze na důvodné případy. Zrušeny mají být nadbytečné povinné revize elektroinstalací, spotřebičů, rozvodů a dalších zařízení podle pracovněprávních předpisů. Vzhledem k tomu, že revize těchto zařízení jsou od 1. 7. 2022 nově upraveny, a že došlo k zrušení některých revizí, jedná se o zajímavou skutečnost.

Také by mělo dojít k zrušení povinnosti zajišťovat pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců v kategorii první, vyjma těch profesí, jejichž součástí je tzv. profesní riziko či jiný rizikový faktor specifikovaný vyhláškou č. 79/2013 Sb. (objevují se snahy, aby to platilo i pro kategorii druhou; takže ještě uvidíme).

Do třetice má dojít k zrušení povinnosti pracovnělékařských prohlídek u tzv. řidičů-referentů (resp. bod 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky). Ti budou vyňati z tzv. „rizik ohrožení zdraví“, resp. z „profesních rizik“.

V připomínkovém řízení je obsáhlejší novela zákoníku práce, která se do jisté míry dotýká i zajišťování BOZP, a to především prostřednictvím nové právní úpravy podmínek pro výkon práce formou tzv. home office, oficiálně práce na dálku, resp. výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (nové znění § 317).
Dojde-li k přijetí návrhu, zaměstnavateli vznikne povinnost hradit zaměstnanci ve stanovené výši náhrady vznikajících nákladů, jakož i právo nařídit zaměstnanci za určitých podmínek výkon práce na dálku atd. Neméně zajímavá je i úprava dotýkající se BOZP.

Podle navrhované změny bude muset dohoda o práci na dálku obsahovat mimo jiné způsob zajištění BOZP zaměstnavatelem, včetně její kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu, jakož i bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby (možnost vyloučit práci v noci a s tím související pracovnělékařskou prohlídku).

V důvodové zprávě je zcela jasně uvedeno, že místo výkonu práce musí splňovat podmínky, aby na něm mohla být práce vykonávána bez negativních dopadů na zaměstnance jak v oblasti jeho bezpečnosti, tak ochrany zdraví.
Dále se v důvodové zprávě uvádí, že je nutné, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na možnosti vstupu zaměstnavatele nebo jím pověřené osoby na místo výkonu práce v obydlí za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu. Při vstupu zaměstnavatele do obydlí se předpokládá účast zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a účast odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Také se v ní uvádí že, je žádoucí, aby v dohodě byla sjednána také pravidla pro kontrolu místa výkonu práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce na individualizovaném místě výkonu práce (jak před započetím výkonu práce, tak pro možnost ad hoc kontrol, zda budou kontroly fyzické, nebo bude poskytnuta např. fotodokumentace místa výkonu práce atd.). Je rovněž vhodné, aby dohoda upravila dobu, ve které zaměstnanec nesmí pracovat, a závazek k čerpání stanovených bezpečnostních přestávek apod.

Zdroj: http://bozppo-neu.cz