Všeobecné obchodní podmínky

společnosti e-ISO, a.s., IČ: 26449676, Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, 7189 (dále jen Společnost nebo Prodávající)

Domény www.eiso.cz a www.e-iso.cz jsou provozovány společností e-ISO, a.s. zabezpečeným protokolem HTTPS.

Právní odpovědnost

Společnost e-ISO, a.s. neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami. Společnost e-ISO, a.s. dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek. Společnost e-ISO, a.s. se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Společnost e-ISO, a.s. však nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy. Společnost e-ISO, a.s je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. Společnost e-ISO, a.s. však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost. Umístění odkazu zejména vyjadřuje jakoukoliv formu přímého či nepřímého souhlasu s obsahem takových stránek. Společnost e-ISO, a.s. si vyhrazuje právo odkaz kdykoliv odstranit, zejména v případě podezření či zjištění porušování právních předpisů či dobrých mravů. Není-li v rámci webových stránek výslovně stanoveno jinak, jsou veškerá Vaše jednání, zájmy, propagace, služby či nákupy uskutečněné v rámci těchto webových stránek nebo v souvislosti s jejich užíváním záležitostí výhradně mezi Vámi a osobou, s níž taková jednání probíhají. Společnost e-ISO, a.s. nenese odpovědnost za škody či újmy vzniklé v důsledku takových jednání.

Není-li v rámci webových stránek výslovně uvedeno jinak, nepřejímá společnost e-ISO, a.s. záruku za pravdivost a správnost informací zde uvedených, stejně jako záruku za kvalitu či vlastnosti produktů či služeb, jejichž nabídka je na těchto webových stránkách umístěna.

Objednávka e-learningového kurzu

Objednání e-learningového kurzu je umožněno pouze na portále registrovaným subjektům. Data poskytnutá v průběhu registrace jsou shromažďována a uchovávána v souladu s pravidly GDPR. Zákazník vybráním položky z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním činí Prodávající návrh na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlasu zákazníka s těmito obchodními podmínkami. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky v systému.
Úhrada kupní ceny probíhá pouze bezhotovostně prostřednictvím platební karty, přímého bankovního převodu nebo standardním bankovním převodem na základě zálohového listu. Přístup k zakoupeným kurzům je umožněn až po úhradě ceny kurzu. Nedojde-li k úhradě kurzu do 10 pracovních dní je daná objednávka zrušena ze strany Prodávajícího.

Po úspěšném dokončení testu k danému kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu, které absolvent obdrží e-mailem. Platnost vystavených osvědčení je jeden rok od absolvování kursu. Osvědčení jsou uložena na portálu po dobu platnosti (otevření) daného kurzu a v této době je možné si osvědčení stáhnout z portálu po přihlášení do svého profilu.

Reklamovat lze nefunkčnost přístupu k zakoupeným kurzům, pokud je delší než 48 hodin. Po přihlášení do kurzu a zaplacení nebude již možné objednávku stornovat. Reklamace se uplatňuje na emailové adrese eiso@eiso.cz.


Poskytovatel platební brány ComGate

Poskytovatelem platební brány implementované do eshopu je společnost ComGate Payments, a.s.

Kontaktní údaje:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


Placení prostřednictvím platební brány

Je možno platit:

1. platební kartou2. přímým on-line převodem (tlačítka bank)

3. bankovním off-line převodem na účet č. 86-8934500267/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Daňový doklad obdržíte obratem e-mailem po připsání částky na účet společnosti e-ISO, a.s..Omezení a zabránění přístupu

Společnost e-ISO, a.s. je kdykoliv a bez předchozího upozornění oprávněna omezit přístup uživatele k jakékoliv části těchto webových stránek, a to zejména v případech, kdy uživatel bude porušovat ustanovení těchto podmínek, porušovat ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky nebo při užívání těchto webových stránek jednat způsobem ohrožujícím zájmy společnosti e-ISO, a.s. nebo způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy.

Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi Vámi a společností e-ISO, a.s. se řídí právním řádem České republiky.

Změna podmínek

e-ISO, a.s. si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Nové znění podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme, abyste se se zněním podmínek při svých návštěvách těchto stránek pravidelně seznamovali. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2024