Portál Uvádění výrobků na trh

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spouští nový portál Uvádění výrobků na trh. Tento portál poskytne uživatelům podrobné informace z oblasti zkušebnictví, metrologie a standardizace a pokrývá tak agendu technické harmonizace. Portál je určen nejen pro malé a střední podniky, ale poskytne ucelené informace zkušebnám, odborníkům ve standardizaci, spotřebitelům a výrobcům a dalším zainteresovaným stranám. Přístup k portálu je bezplatný pro všechny uživatele.

Tento portál tedy poskytuje veřejně dostupné informace o předpisech a normách  při uvádění výrobků na jednotný evropský trh tím, že:

1) Usnadňuje rychlou orientaci v předpisech a normách souvisejících s uváděním výrobků na jednotný evropský trh;

2) Vysvětluje podmínky označení CE, požadavky na stanovené výrobky, možnosti vzájemného uznávání a povinnosti hospodářských subjektů;

3) Poskytuje informace o obecné bezpečnostiochraně spotřebitele a činnosti a úkolech dozorových orgánů;

4) Obsahuje přehledy norem ČSN, STN EN a ISO  týkajících se systémů managementu;

5) Uvádí obecné informace o normách českých (ČSN), slovenských (STN), evropských (EN), mezinárodních (ISO/IEC), jejich třídění a možnosti vyhledávání, pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od Agentury ČAS některou z verzí služby ČSN on-line pro nahlížení do plných textů českých technických norem v pdf (viz verze firmy nebo verze jednotlivci), lze v tomto portále otevírat po přihlášení se do systému plné znění příslušných ČSN;

6) Přehledně třídí informace o harmonizovaných a určených normách včetně jejich vyhledávání;

7) Lze zde nalézt kategorizace amerických norem (ASTM) s možností otevírání jejich náhledů,  odkazy na vyhledávání v databázi německých norem (DIN), atd.;

8) Zajišťuje podrobné informace pro jednotlivé sektory, např. strojírenství, elektrotechnický průmysl, hračky a výrobky pro děti, automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, stavební výrobky, obuvnický průmysl, osobní ochranné prostředky, nebezpečné látky, atd.

 

Poznámka: Uživatelé, kteří mají na svém PC sjednanou službu od České agentury pro standardizaci (ČAS) ČSN on-line,  mohou z některých stránek tohoto portálu  přímo otevírat citované ČSN. Při otevírání první normy se objeví skript, kde je třeba se přihlásit přihlašovacími údaji obdrženými od ČAS. Po prvním přihlášení  a zaškrtnutí „Příště se již neptat a přímo zobrazovat normy“ bude volba zapsána do cookies a normy lze přímo z této stránky otevírat bez dalšího přihlášení. V případě nesprávného přihlášení je třeba nejprve smazat cookies a znovu se přihlásit. Pokud se normy nezobrazují, je třeba upravit zabezpečení PC pro nastavení otevírat za sebou normy nejdříve za 30 s.

 

Zdroj: ÚNMZ