ISO 45001

Norma ISO 45001 specifikuje požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jehož cílem je zlepšit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a dalších pracovníků. Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivně zlepšovat výkonnost BOZP.

Norma je aplikovatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy a jejími dvěma hlavní cíli jsou:
- poskytovat organizaci rámec pro řízení rizik a příležitostí k předcházení pracovním úrazům a zhoršení zdraví pracovníků s cílem zlepšit a poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště a chránit pracovníky na všech úrovních řízení organizaci,
-sledovat novely všech často se měnících legislativních a jiných předpisů týkajících se BOZP a jejich dodržování (Registr legislativních požadavků).

Normu ISO 45001 aplikují organizace, které si přejí

  • zavést systém BOZP k eliminaci nebo minimalizaci pracovních rizik
  • demonstroval svůj vztah k bezpečnosti práce svým zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti
  • udržovat a zlepšovat systém BOZP
  • být bezproblémové vůči kontrolním orgánům

Obrázek 1: Model systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace ISO 45001


Norma 45001:2018 nahrazuje původní OHSAS 18001 a má totožnou strukturu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, proto je výhodné její požadavky zahrnout do integrovaného systému managementu. S aplikací požadavků integrovaných systémů máme řadu zkušeností, a to jak s jejich implementací, tak s udržováním.


Jak Vám můžeme pomoci

  • připravíme Vás na certifikaci podle specifikace ISO 45001
  • zpracujeme nezbytnou dokumentaci
  • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
  • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
  • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému
  • pomůžeme Vám se sledováním právních požadavků v oblasti BOZP

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.