ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

Norma je aplikovatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy a jejími dvěma hlavní cíli jsou:
- důraz na určení vlivu všech činností organizace na životní prostředí (ŽP) a aktivnější řízení těch, jejichž dopad na ŽP je významný (environmentální aspekty),
- sledování novel všech často se měnících legislativních a jiných předpisů týkajících se ŽP a jejich dodržování (Registr legislativních požadavků).

Normu ISO 14001 aplikují organizace, které si přejí

  • zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu životního prostředí
  • demonstrovat svůj vztah k životnímu prostředí svým zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a veřejnosti
  • udržovat a zlepšovat systém péče o ŽP
  • být bezproblémové vůči kontrolním orgánům

Obrázek 1: Model environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001:2016Norma 14001:2015 má totožnou strukturu s normami ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018, proto je výhodné její požadavky zahrnout do integrovaného systému managementu. S aplikací požadavků integrovaných systémů máme řadu zkušeností, a to jak s jejich implementací, tak s udržováním.

Jak Vám můžeme pomoci

  • připravíme Vás na certifikaci podle standardu ISO 14001:2015
  • zpracujeme nezbytnou dokumentaci – podívejte se na příklady zpracovaných dokumentů
  • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
  • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
  • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému
  • pomůžeme Vám se sledováním právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.