GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

POUŽÍVÁNÍM www.eiso.cz, www.e-iso.cz SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ (DÁLE JEN „ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ“). PROSÍM PŘEČTĚTE JE POZORNĚ.

Protože ochrana soukromí je pro každého důležitá, vypracovali jsme níže uvedené zásady ochrany osobních údajů, které budeme dodržovat a v maximální možné míře Vaše osobní údaje chránit.

Správcem osobních údajů je společnost e-ISO, a.s., IČO: 26449676, se sídlem Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7189 (dále jen „Společnost“ nebo „e-ISO“).

V těchto zásadách naleznete následující informace:  

 • jaké údaje shromažďujeme,
 • k čemu shromažďované údaje používáme,
 • jak dlouho jsou údaje uloženy,
 • jak Vaše údaje chráníme,
 • zda Vaše údaje předáváme třetím osobám,
 • co jsou cookies,
 • jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů.

Více o svých právech najdete také v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „Nařízení“), ze kterého tyto zásady vychází a kterým se řídíme.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaše údaje shromažďujeme při uzavření smluvního vztahu, anebo pro účely vzniku tohoto smluvního vztahu. Dále při komunikaci, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo vyplněním jakéhokoliv kontaktního formuláře na výše uvedených webových stránkách.

Dále shromažďujeme údaje o službách, které používáte v rámci námi provozované webové stránky (dále jen „Systémy“) a způsobu, jakým je používáte. Mezi tyto údaje patří zejména:

 • údaje o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení),
 • údaje z protokolů serverů (podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši Službu použili, údaje o událostech zařízení jako jsou selhání, činnost systému, nastavení hardwaru, typ zařízení, datum a čas Vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL),
 • místní uložiště, soubory cookies a podobné technologie (pomocí webového uložiště prohlížeče, mezipaměti a jiných technologií můžeme shromažďovat a uchovávat údaje o Vás a Vašich preferencích a uchovávat je pro Vaši další návštěvu).

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být užity následujícím způsobem:

 • k uchování záznamů;
 • k poskytnutí služby a plnění smluvních závazků vůči Vám;
 • k dohledu nad poskytováním služby;
 • k marketingovým účelům;
 • pro analýzy a vyhodnocování užívání služby, na kterých máme oprávněný zájem;
 • pro obchodní komunikaci mezi Vámi a Společností;
 • zjištění relevantních potřeb klienta Společnosti;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • k plnění právních povinností.

JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE ULOŽENY?

Všechny osobní údaje uchovává Společnost vždy po nezbytně nutnou dobu k dodržení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména po dobu:

 • stanovenou zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem;
 • stanovenou v uděleném souhlasu;
 • trvání smluvního vztahu se Společností a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME?

Za účelem ochrany Vašich Osobních údajů jsme implementovali soubor bezpečnostních opatření, abychom Vaše Osobní údaje zabezpečil.
Zavedli jsme procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání osobních a jiných údajů, pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů. Přístup k Osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance a spolupracovníky společnosti e-ISO, a.s., smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat. Tyto osoby jsou smluvně vázány zachovávat o Osobních údajích důvěrnost.

PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Neprodáváme nebo nijak jinak nepředáváme třetím stranám jakékoliv Vaše Osobní údaje. Výjimkou je předání těchto údajů třetím stranám, které nám umožňují provozovat naše webové stránky, provozovat naše podnikání a poskytovat Vám službu, a to pouze pokud souhlasí s tím, že uchovají důvěrnost těchto údajů. Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud se domníváme, že je to nutné k dodržení závazných předpisů, vynucení Podmínek užívání nebo ochrany našich nebo jiných práv, majetku nebo bezpečnosti. Údaje, které nenaplňují znaky Osobních údajů, pak můžou být třetím stranám poskytnuty pro marketingové reklamní a další účely.

Používáním Systémů zároveň udělujete ve smyslu Nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „ZZOÚ“), společnosti e-ISO, a.s. souhlas s výše popsaným zpracováním a užitím Osobních údajů.

Pokud jde o údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti, jsme oprávněni je sdílet veřejně i se svými partnery. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním naší Služby.
Pokud dojde ke změnám v majetkové struktuře e-ISO, a.s., zajistíme i následně důvěrnost všech Osobních údajů a předtím, než budou Osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, a tuto skutečnost Vám oznámíme.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele. 

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Na webu www.eiso.cz a www.e-iso.cz používáme následující cookies:

 • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek.
 • Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Všechny cookies, které už na Vašem zařízení jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vaše zařízení, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Nařízení Vám dává celou řadu práv, patří mezi ně zejména:

 • právo na přístup ke svým Osobním údajům a dalším souvisejícím informacím (jde zejména informace o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů) – na Vaši žádost Vám údaje, které o Vás evidujeme, předložíme,
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich Osobních údajů, které o Vás evidujeme v případech, kdy se domníváte, že zpracováváme tyto údaje nepřesně,
 • právo požádat o výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů (právo být zapomenut),
 • právo na přenositelnost Vašich údajů,
 • právo obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nepostupujeme správně.

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat a měnit. Všechny změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu.

Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny dne 1. 5. 2024.